Get Adobe Flash player

Ekologiskt lantbruk

Spetsen mot framtiden

Matprodukter som marknadsförs som ekologisk mat kommer från det som vi idag kallar ekologiskt lantbruk. Under tjugofem år har det ekologiska lantbruket utvecklats men är fortfarande i sin linda. Termen ekologiska produkter och dess produktionsmetod är idag reglerad enligt EU:s ekologiska förordning och dess regelverk.

Min kunskap inom området baseras främst på hur de ekologiska produkterna har kommunicerats och hur marknadsbearbetning har genomförts.